Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Eagle Design ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Eagle Design en Opdrachtgever. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Eagle Design alleen bindend indien en voor zover deze door Eagle Design uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Definities van gebruikte termen.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Eagle Design:het bedrijf Eagle Design b.v., gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met kvk-nummer 68787286.
Eagle Design Website:de website van Eagle Design, bereikbaar via het domein www.eagledesign.nl.
Abonnement:de Overeenkomst waarbij één of meerdere Partijen zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijv. een websitecontract van 12 maanden).
Account:het toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee Opdrachtgever (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de voor Opdrachtgever opgeslagen bestanden zelf.
Algemene Voorwaarden:de bepalingen uit het onderhavige document.
Opdrachtgever:de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Eagle Design een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Eagle Design daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
Dienst(en):de producten en/of diensten die Eagle Design aan Opdrachtgever zal leveren krachtens een Overeenkomst.
Materialen:alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.
Overeenkomst:iedere overeenkomst tussen Eagle Design en Opdrachtgever op grond waarvan Eagle Design Diensten levert aan Opdrachtgever.
Partij(en):onder Partij of Partij(en) moet worden verstaan Eagle Design en/of Opdrachtgever.
Verwerkersovereenkomst:overeenkomst tussen Eagle Design en Opdrachtgever, opgesteld door Eagle Design, op grond van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Verwerkersovereenkomst wordt geacht een integraal onderdeel te zijn van de Overeenkomst. De Verwerkersovereenkomst is als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden bijgevoegd maar is ook zelfstandig via de Eagle Design Website te downloaden.
Schriftelijk:naast papieren geschriften ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
Service Level Agreement (SLA):overeenkomst tussen Eagle Design en Opdrachtgever, opgesteld door Eagle Design, met betrekking tot overeengekomen specifiek aanvullende rechten en plichten van Partijen ten aanzien van in de SLA specifiek omschreven Diensten en voorzover niet benoemd in deze Algemene Voorwaarden. Een SLA is alleen van geldig indien zowel door Eagle Design als door Opdrachtgever ondertekend met dagtekening.
Toepassingen Met Verhoogd Risico:toepassingen waarbij een fout in de Diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of verlies van (persoons)gegevens met zeer hoge gevolgschade. Voorbeelden van Toepassingen met verhoogd risico zijn: vervoerssystemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat treinen ontsporen of vliegtuigen verongelukken; medische systemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat een patiënt geen of een verkeerde behandeling kan krijgen; systemen waar een substantieel deel van de bevolking afhankelijk van is voor de toebedeling van cruciale overheidsdiensten, zoals DigiD; systemen waarin (veel) medische gegevens of andere bijzondere gegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of anderszins zeer gevoelige gegevens zijn opgeslagen.


Met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis zoals in dit artikel vermeld.

Artikel 2. Aangaan van de overeenkomst

2.1Opdrachtgever kan de Diensten direct vanaf de Eagle Design Website aanvragen. De Overeenkomst ontstaat op het moment van verzending van de (al dan niet automatisch gegenereerde) e-mail van Eagle Design met daarin de bevestiging en acceptatie van de aanvraag.
2.2Gelijk met het sluiten van de Overeenkomst wordt tussen Eagle Design (in zijn hoedanigheid als Verwerker) met Opdrachtgever (in zijn hoedanigheid als Verwerkingsverantwoordelijke) een Verwerkersovereenkomst gesloten welke wordt geacht een integraal geheel te vormen met de Overeenkomst.
2.3Op de Overeenkomst zijn te allen tijde de Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.4Indien Opdrachtgever een consument is, heeft Opdrachtgever gedurende een termijn van veertien dagen, vanaf het moment waarop de bestelling is gedaan, de tijd om de Overeenkomst Schriftelijk en kosteloos te ontbinden.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Eagle Design deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen.
3.2Eagle Design zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van Diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Opdrachtgever hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. Eagle Design biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).
3.3Eagle Design heeft het recht om haar systemen, websites of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van aanpassing, onderhoud, functionele aanpassing of verbetering of om fouten te herstellen. Eagle Design zal buiten gebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig hiervan op de hoogte te stellen. In geval van functionele aanpassing of verbetering kan dit voor meerdere Opdrachtgevers relevant zijn waardoor het voor Opdrachtgever niet mogelijk om van één bepaalde aanpassing of verbetering af te zien. Eagle Design is nooit aansprakelijk voor schadevergoeding tot schade van Opdrachtgever in verband met tijdelijke buitengebruikstelling of functionele aanpassing of verbetering.
3.4Door Eagle Design opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking, behalve waar de toepasselijke SLA termijnen stelt die niet anders dan als resultaats- verbintenis kunnen worden opgevat.
3.5Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Eagle Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
3.6Indien zulks is overeengekomen, zal Eagle Design Opdrachtgever toegang tot een Account verschaffen. Het Account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren. Iedere actie die middels het Account van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangemaakt Account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te zijn geschied. Indien Opdrachtgever vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Eagle Design te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
3.7Eagle Design zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per chat en/of e-mail, tijdens reguliere kantooruren, voor zover de toepasselijke SLA niet anders bepaalt.
3.8Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

Artikel 4. Verplichtingen van Opdrachtgever

4.1Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens waarvan Eagle Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Eagle Design worden verstrekt. De termijn waarbinnen Eagle Design de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Eagle Design zijn ontvangen.
4.2Indien Opdrachtgever weet of kan vermoeden dat Eagle Design bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Opdrachtgever Eagle Design daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Opdrachtgever weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van Eagle Design zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid onbeschikbaarheid van de Diensten zou kunnen veroorzaken. Dit geldt temeer indien Opdrachtgever weet dat er ook Diensten aan anderen worden geleverd via dezelfde systemen als die Eagle Design gebruikt om Diensten aan Opdrachtgever te leveren. Eagle Design zal er na waarschuwing alles aan doen om onbeschikbaarheid van de Diensten te voorkomen. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever.
4.3Opdrachtgever mag de Diensten in geen geval gebruiken voor Toepassingen met Verhoogd Risico.
4.4Indien Opdrachtgever voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Opdrachtgever garandeert ten opzichte van Eagle Design dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever.

Artikel 5. Gedragsregels en notice/takedown

5.1Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse- of andere op Opdrachtgever of Eagle Design van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
5.2Het is (of dit nu legaal is of niet) de Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Diensten Materialen aan te bieden of te verspreiden die: onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van derechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;kinderpornografie, bestialiteitspornografie of die een of andere vorm van pornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten; ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
5.3Het verspreiden van pornografische Materialen middels de Diensten is niet toegestaan.
5.4Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Eagle Design of overige klanten. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van Eagle Design, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Eagle Design, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
5.5Indien naar het oordeel van Eagle Design hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Eagle Design of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Eagle Design gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen
5.6Wanneer Eagle Design een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door Opdrachtgever, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Eagle Design Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Eagle Design zal besluiten hoe te handelen
5.7Indien Eagle Design van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende Materiaal blokkeren, echter zonder dit Materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Eagle Design een backup zal maken). Eagle Design zal zich inspannen om daarbij geen overige Materialen te raken. Eagle Design zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
5.8Eagle Design is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
5.9Hoewel Eagle Design ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Opdrachtgever, is Eagle Design nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

Artikel 6. Aanvraag van domeinnamen

6.1Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Eagle Design vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
6.2Indien een domeinnaam niet op naam en/of voor rekening van de Opdrachtgever kan worden geregistreerd wordt de Overeenkomst direct beëindigd of ontbonden.
6.3Eagle Design is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schadevergoeding van directe schade, indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie die het gevolg zou zijn van een mislukte registratiepoging van een domeinnaam.
6.4Opdrachtgever vrijwaart en houdt Eagle Design schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever. Eagle Design is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.
6.5Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
6.6Eagle Design heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
6.7In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Eagle Design gerechtigd een domeinnaam van Opdrachtgever op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 7. Opslag- en datalimieten

7.1Het is Opdrachtgever niet toegestaan meer opslag- en/of datalimieten te gebruiken dan bij de betreffende Dienst is aangegeven. Eagle Design is gerechtigd om overschrijding van de limiet(en) achteraf aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
7.2Op Diensten waarbij sprake is van onbeperkte opslag en/of datalimieten is de Fair Use Policy van toepassing. Deze Fair Use Policy is te bekijken op de Eagle Design Website en wordt geacht een integraal onderdeel te zijn van de Overeenkomst.
7.3In geval overschrijding van opslag- en/of datalimieten het gevolg is van een hack of een fout die door Opdrachtgever is ontstaan of aan Opdrachtgever toerekenbaar is, kan de overschrijding van de limiet(en) achteraf aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.4Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.
7.5Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een denial of service aanval), is Eagle Design gerechtigd de kosten naar redelijkheid door te belasten naar Klant.

Artikel 8. Rechten van intellectueel eigendom

8.1Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Eagle Design ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Eagle Design of diens licentiegevers.
8.2Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever deze Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Opdrachtgever zo’n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken. Afgifte van broncode van Materialen is echter te allen tijde alleen verplicht indien expliciet overeengekomen.
8.3Tenzij indien en voor zover Schriftelijk anders is overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
8.4Het is Eagle Design toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Materialen. Indien Eagle Design door middel van technische bescherming deze Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaald.

Artikel 9. Prijzen

9.1Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Eagle Design genoemde prijzen inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
9.2Prijzen zijn per maand en voor een initiële duur van minimaal 3 jaar, zoals ook op de website van Eagle Design vermeld, per product.
9.3  Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Eagle Design het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
9.4Indien de Overeenkomst een Abonnement betreft, is Eagle Design gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen
9..5Voor prijswijziging gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de Diensten en van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

10.1Eagle Design zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen aan Klant factureren. Eagle Design mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Eagle Design heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.
10.2De betalingstermijn van een factuur is vooraf, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen
10.3Indien Opdrachtgever na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
10.4Indien Opdrachtgever in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties: Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd;de voor Opdrachtgever gehoste websites en andere Materialen mogen zonder nadere waarschuwing ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.
10.5Tenzij Opdrachtgever een consument is, is beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek niet toegestaan
10.6In geval Opdrachtgever enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is Eagle Design zonder enige ingebrekestelling gerechtigd, naast opschorting van Diensten, geleverde goederen terug te nemen, onverminderd het recht van Eagle Design op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1Eagle Design is in het kader van de totstandkoming, nakoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor enige schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd, behoudens indien de schade een gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen.
11.2Indien Eagle Design in weerwil van artikel 12 lid 1 toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het (maximum)bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Eagle Design in het voorkomende geval wordt uitgekeerd.
11.3Wanneer om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in lid 2 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, dan is de totale aansprakelijkheid van Eagle Design voor schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Eagle Design van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Eagle Design, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) die Opdrachtgever onder de Overeenkomst verschuldigd zal raken. De beperking tot maximaal de aanneemsom geldt ook indien de dekking van de verzekeraar verloren zou gaan door toedoen van Eagle Design zelf. Bijvoorbeeld omdat Eagle Design een formeel vereiste , opgenomen in de polis, niet in acht neemt.
11.4Eagle Design is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.5Eagle Design is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door Eagle Design ingeschakelde derden.
11.6De aansprakelijkheid van Eagle Design wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Eagle Design onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Eagle Design ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Eagle Design in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 30 dagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door Eagle Design.
11.7Opdrachtgever is jegens Eagle Design aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Opdrachtgever vrijwaart Eagle Design tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming van Opdrachtgever niet naleven van de gedragsregels in artikel 5. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van Opdrachtgever zijn, maar de Diensten desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van Opdrachtgever hebben gebruikt.
11.8Iedere vordering tot schadevergoeding door de Opdrachtgever tegen de Verwerker die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 12. Overmacht

12.1Geen van de Partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van Partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.
12.2Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Eagle Design beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover Eagle Design geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar Eagle Design geen contract mee heeft gesloten;storingen in infrastructuur en/of Diensten van Eagle Design die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen;tekortkomingen van leveranciers van Eagle Design, die Eagle Design niet kon voorzien en waar Eagle Design diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht;Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven;Onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins);Overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
12.3Indien een overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der Partijen het recht om de overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 13. Geheimhouding

13.1Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
13.2Eagle Design zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Eagle Design, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Eagle Design daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Eagle Design zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
13.3De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 14. Verwerking van persoonsgegevens

14.1Partijen zijn het erover eens dat Eagle Design ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens “verwerker” en de Opdrachtgever “verwerkingsverantwoordelijke” is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit verband zijn, indien in de uitvoering van de Overeenkomst, persoonsgegevens worden verwerkt de bepalingen uit de Verwerkersovereenkomst van toepassing.
14.2De verantwoordelijkheid tot nakoming van verplichting bij verwerking van persoonsgegevens middels de Overeenkomst ligt geheel bij Opdrachtgever. Opdrachtgever draagt zorg voor rechtmatige verwerking van persoonsgegevens en dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.
14.3De Opdrachtgever vrijwaart Eagle Design tegen elke rechtsvordering van derden indien die vordering, in welke vorm dan ook, verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens alsmede tegen eventueel aan Opdrachtgever toerekenbare opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere toezichthoudende instanties.

Artikel 15. Duur, opzegging en verlenging

15.1Diensten uit Abonnement, worden aangegaan voor een termijn van minimaal 3 jaar zoals dit voor de Diensten afzonderlijk ook is weergeven op de Eagle Design Website.
15.2Voordat het Abonnement afloopt, krijgt Opdrachtgever een verzoek of deze wil verlengen, voor een door Opdrachtgever zelf te bepalen termijn. Alleen als Opdrachtgever aangeeft dat te willen, wordt de Overeenkomst verlengd.
15.3De Diensten uit het Abonnement worden automatisch (zie ook artikel 16) met 1 jaar verlengd.
15.4Indien Opdrachtgever een consument is, dan heeft de Opdrachtgever het recht om zonder opgaaf van reden de Overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst. Uitgesloten van deze bedenktermijn zijn domeinnamen omdat deze op basis van de specificaties van de Opdrachtgever worden vastgelegd dan wel persoonlijk van aard zijn.
15.5Indien een vaste looptijd voor het Abonnement is afgesproken, zowel bij het aangaan van de Overeenkomst als bij verlenging van de Overeenkomst, mag geen van de Partijen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve als er een bijzondere opzeggingsgrond geldt, zoals omschreven in artikel 15.6.
15.6Eagle Design mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is: Opdrachtgever is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;Het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd;Opdrachtgever heeft surseance van betaling aangevraagd;De activiteiten van Opdrachtgever worden beëindigd of geliquideerd.
15.7Indien Eagle Design de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.
15.8Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de overeenkomst is aangegaan.
15.9Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Eagle Design op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Opdrachtgever mag Opdrachtgever uitsluitend dat deel van de overeenkomst ontbinden dat nog niet door Eagle Design is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Eagle Design recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.
15.10Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Opdrachtgever slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van Eagle Design op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 16. Automatische verlenging

16.1Indien Opdrachtgever heeft voldaan aan de betalingsverplichting wordt de Dienst aan het einde van de overeengekomen termijn automatisch verlengd voor een termijn van 1 jaar.
16.2De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een beëindiging van de Diensten.
16.4Ten behoeve van verlenging van de Diensten wordt 31 dagen voor de verloop datum een automatische betalingsopdracht ingediend. Automatsche verlenging vindt alleen plaats indien de gehele betaling, voor de verloopdatum, door Eagle Design is ontvangen en verwerkt .
16.5Indien Opdrachtgever voor de verloopdatum niet heeft voldaan aan de verplichtingen die horen bij de automatische verlenging van de Diensten dan wordt de Overeenkomst geacht te zijn ontbonden op de verloopdatum.
16.6Onder verloopdatum wordt verstaan de datum waarop de verplichting van Eagle Design om Diensten te leveren uit de hoofde van de Overeenkomst met Opdrachtgever eindigt. De verlooptijd is gesteld op 00:01 uur op de verloopdatum.

Artikel 17. Procedure na beëindiging

17.1Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, is Eagle Design gerechtigd om per direct alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle Accounts van Opdrachtgever op te heffen.
17.2Het wissen van voor Opdrachtgever opgeslagen gegevens gebeurt altijd met behulp van een softwarematige ‘datashredder’, om het wissen onomkeerbaar te maken. (Het woord ‘onomkeerbaar’ duidt op het proces van wissen bij Eagle Design en betekent niet dat de gegevens nergens meer (in de wereld) aanwezig zouden zijn.)
17.3Er kan, indien gewenst, een back-up bewaard worden voor de opdrachtgever voor een termijn van maximaal 1 jaar.

Artikel 18. Rangorde en wijziging voorwaarden

18.1Eagle Design behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
18.2Wijzigingen worden bekendgemaakt op de Eagle Design Website, of een ander kanaal waarvan Eagle Design kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
18.3Indien Opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, dient Opdrachtgever dit binnen twee weken na bekendmaking Schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan Eagle Design. Eagle Design kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien Eagle Design daarop de wijziging niet intrekt, kan Opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
18.4Bepalingen die op specifieke Diensten betrekking hebben, gaan als zij van toepassing zijn, voor boven algemene bepalingen die op alle diensten betrekking hebben. Nadere of afwijkende afspraken tussen Eagle Design en Opdrachtgever dan wel bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever prevaleren

Artikel 19. Overige bepalingen

19.1Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
19.2Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Eagle Design gevestigd is.
19.3Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
19.4Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de Eagle Design Website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.
19.5De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van Eagle Design vormen volledig bewijs van stellingen van Eagle Design en de door Eagle Design ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
19.6Partijen stellen elkaar steeds onverwijld Schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.
19.7Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van de betreffende partij
Scroll to Top